Âm nhạc và thị hiếu thẩm mỹ

Nếu như giáo dục chính trị, tư tưởng trang bị cho con người có được nhận thức đúng về nhân sinh quan,  thế giới quan, thì giáo dục thẩm mỹ mang lại cho con người nhận thức đúng về cái…